Home RPH Himpunan RPH Tahun 3 – Padat Dan Lengkap

Himpunan RPH Tahun 3 – Padat Dan Lengkap

48880
0
Himpunan RPH Tahun 3 - Padat Dan Lengkap
Himpunan RPH Tahun 3 – Padat Dan Lengkap adalah Rancangan Pengajaran Harian untuk seluruh subjek Tahun 3. Ianya merupakan satu rekod khas yang disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Rancangan Pengajaran Harian ini dibina sebagai panduan kepada para guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan efektif serta mampu untuk mencapai objektif pengajaran.
Dokumen ini sangat penting dan berguna supaya guru dapat menyampaikan input pembelajaran kepada para murid dengan teratur. Selain itu RPH adalah bahan bukti bahawa guru telah membuat perancangan rapi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di blik darjah.

PERKARA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

SILA CLICK SEBELAH
UNTUK

MENDAPATKAN

RPH Tahun 3


Himpunan RPH Tahun 3 - Padat Dan Lengkap 1


Sila Dapatkan Dokumen Berkaitan :-

Himpunan RPH Tahun 6

Himpunan RPH Tahun 5

Himpunan RPH Tahun 4

Himpunan RPH Tahun 2

Himpunan RPH Tahun 1

Rancangan Pengajaran Harian yang dibina perlu merujuk kepada Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT), Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). Maklumat yang perlu dicatatkan dalam RPH adalah hari dan tarikh, mata pelajaran dan kelas, masa, tajuk dan objektif, kemahiran yang ingin dicapai, aktiviti yang dijalankan serta impak atau refleksi. Guru boleh merujuk kepada SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999 bagi tujuan penyediaan RPH untuk memenuhi keperluan pekeliling tersebut.

Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Meningkatkan keyakinan diri guru sebelum masuk mengajar.

Aktiviti pengajaran yang telah disusun dalam RPH membantu guru menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan mudah. Penyusunan sub topik daripada mudah ke sukar membolehkan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan dengan mudah dan jelas.

Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada perkara yang hendak diajar.

Penyediaan RPH dalam kalangan guru dapat mengelakkan penyelewengan atau terkeluar daripada topik atau sub topik semasa pengajaran dilakukan. Oleh kerana pengalaman dan penguasaan isi kandungan guru adalah berbeza antara satu sama lain maka dengan adanya RPH, persamaan daripada segi maklumat yang disampaikan akan dapat dilakukan.

Menggunakan masa pengajaran secara optimum.

Skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu. Pengurusan masa menjadi faktor yang penting dalam aktiviti pengajaran sebab jadual waktu pengajaran bagi setiap mata pelajaran adalah begitu terhad dan ketat. Oleh itu RPH akan membantu guru menguruskan masa dengan lebih cekap.

Menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki.

Guru dapat menggunakan kreativiti masing-masing semasa merancang aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Siri aktiviti yang dirancang ini akan membolehkan perubahan tingkah laku dan penguasaan isi kandungan mata pelajaran yang disampaikan.

Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran.

Objektif atau hasil pembelajaran yang telah dirancang dalam RPH menjadikan pengajaran dan pembelajaran sentiasa tertumpu dan guru dapat melaksanakan penyampaian maklumat dan isi kandungan dengan lebih tersusun dan berfokus.

Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun.

Penggunaan teknologi pendidikan juga dapat dimanfaat dengan optimum apabila perancangan dilakukan dengan baik. Guru boleh memikirkan apakah teknologi yang akan diintegrasikan dalam pengajaran semasa mereka menyediakan RPH. Guru boleh memeriksa sama ada media yang sesuai dapat diintegrasikan dalam pengajaran terdapat di Pusat Sumber Sekolah (PSS).

Mengingat bahan dan pendekatan pengajaran yang perlu untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran.

Memastikan setiap guru telah bersedia sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran dan mengelakkan berlakunya ketirisan pada kemahiran yang sepatutnya diterima oleh setiap pelajar.