Home DSKP DSKP KSSR DLP Semakan 2017 Mathematics Year 2

DSKP KSSR DLP Semakan 2017 Mathematics Year 2

7173
0
DSKP KSSR DLP Semakan 2017 Mathematics Year 2

DSKP KSSR DLP Semakan 2017 Mathematics Year 2 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa.

DSKP yang dihasilkan ini telah menyepadukan enam tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

Antara yang diberi penekanan dalam penggubalan DSKP KSSR Semakan Tahun 2 ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dinyatakan secara eksplisit dalam penulisan Standard Pembelajaran. Guru perlu menterjemah Standard Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di bilik darjah dengan penekanan terhadap KBAT Perincian dalam DSKP ini dapat membantu guru merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan. Dalam usaha melengkapi PPPM 2013-2025 ini, Kementerian Pendidikan Malaysia mencadangkan penggubalan KSSR yang menggunakan jumlah jam setahun dalam tahun persekolahan untuk pelaksanaan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2017. KSSR telah memasukkan perkara baharu seperti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), peruntukan masa jam setahun, penggunaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran.

DAPATKAN DSKP KSSR DLP Semakan 2017 Mathematics Year 2  DISINI

PERKARA

SUBJEK TAHUN 2

 Muat Turun Bahan Di Sebelah

: SILA Muat Turun :


DSKP KSSR DLP Semakan 2017 Mathematics Year 2 3


PENUTUP

DSKP KSSR Semakan Tahun 2 digubal dengan matlamat untuk memastikan perkembangan murid secara holistik merangkumi aspek intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial bagi melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat, negara serta berdaya saing di peringkat global. Pada Tahap I dan Tahap II, KSSR (Semakan 2017) memberi penekanan kepada penguasaan 4M dan kemahiran asas pelbagai bidang ilmu. Di samping itu penekanan juga diberikan kepada perkembangan pelbagai aspek seperti kognitif, kerohanian, fizikal, sosioemosi, sikap dan nilai. Manakala di Tahap II, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menyuburkan budaya ilmu. Matlamat pendidikan rendah ini dicapai melalui pelaksanaan mata pelajaran teras dan tambahan yang ditawarkan.

Perancangan dan pelaksanaan yang sistematik serta bersepadu dapat menjamin kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan KSSR. Pemantauan dan penilaian secara berterusan menuntut semua pihak menggembleng usaha dan peranan bagi mencapai matlamat yang dihasratkan. Sehubungan dengan itu, semua pihak berkepentingan dalam pendidikan mesti memberikan sokongan, kerjasama dan komitmen sepenuhnya bagi merealisasikan hasrat KSSR.

Related Post :